Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 w/w rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez administratora sklepu internetowego tj.: Piotra Sykuta prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KAJTAMARAN PIOTR SYKUT z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Sokołowskiego 12, z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: toudi@latawce.net lub pod numerem telefonu: 501 849 308, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Jana Sokołowskiego 12, 60–682 Poznań.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO cytowanego na wstępie rozporządzenia,

  b) w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych (newsletterów) w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług: drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w inny sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

  c) do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  d) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy tj.: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

  e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT

  b) podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe

  c) przewoźnicy/ spedytorzy/ brokerzy kurierscy

  d) podmioty obsługujące płatności elektroniczne kartą płatniczą, podmioty kredytujące, leasingujące

  e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 4. Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży - przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,

  b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną - przez okres świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,

  c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę treści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu:

  a) Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

  b) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody elektronicznie (email: toudi@latawce.net) lub w formie pisemnej na adres (ul. Jana Sokołowskiego 12, 60-682 Poznań).

 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

  a) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

  b) Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl