Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LATAWCE.NET

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy LATAWCE.NET, działający pod adresem internetowym www.latawce.net, prowadzony jest przez rzez Piotra Sykuta, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KAJTAMARAN PIOTR SYKUT, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9720473949, REGON 300036916.

Adres Sprzedającego:

Kajtamaran Piotr Sykut

ul. Jana Sokołowskiego 12

60-682 Poznań

numer telefonu: 501 849 308

adres poczty elektronicznej: toudi@latawce.net;

 

2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie LATAWCE.NET, w sieci internet pod adresem http://www.latawce.net.

 

3. Informacje na temat towarów Sprzedający zamieszcza na stronie internetowej sklepu wskazanej w pkt 1 powyżej. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.latawce.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

5. Definicje:

5.1. CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej.

5.2. COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

5.3. DZIEŃ ROBOCZY –jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.4. DOSTAWCA – przewoźnik dostarczający towar.

5.5. FORMULARZ REJESTRACJI- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

5.6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

5.7. KLIENT / KUPUJĄCY – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5.8. KONSUMENT – osoba fizyczna składająca zamówienie w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.9. KONTO – zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami

5.10. KOSZYK– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, oraz umożliwiający Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz formy płatności.

5.11. LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie

5.12. PRODUKT / TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5.13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

5.14. REJESTRACJA – proces zakładania Konta w Sklepie

5.15. SKLEP INTERNETOWY – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.latawce.net.

5.16. SPRZEDAJĄCY / USŁUGODAWCA / ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – właściciel sklepu internetowego www.latawce.net – Piotr Sykut, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAJTAMARAN PIOTR SYKUT, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9720473949, REGON 300036916.

5.17. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

5.18. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5.19. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5.20. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego: KONTO, FORMULARZ ZAMÓWIENIA.

5.21. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

5.22. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

5.23. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej www.latawce.net.

5.24. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

- dostęp do poczty elektronicznej;

- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

- włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3 INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

§ 4 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Aby założyć Konto Klienta w Sklepie LATAWCE.NET, należy poprawnie wypełnić Formularz Rejestracji dostępny pod adresem https://www.latawce.net/pl/reg, podając imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło i kliknąć pole „zarejestruj się”.

 

2. Po przeprowadzeniu poprawnej Rejestracji w Sklepie, użytkownik otrzyma automatycznie wiadomość potwierdzającą rejestrację na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 

3. Każdorazowe logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

 

4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §1.

 

§ 5 ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie poprzez stronę internetową www.latawce.net można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. W przypadku braku towaru informacja o tym będzie wyświetlana przy produkcie, wówczas Klient nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia.

3. Wszystkie ceny podane w Sklepie www.latawce.net są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W celu złożenia Zamówienia należy:

5.1. Wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

5.2. Wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy oraz płatności.

5.3. W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

5.4. Zalogować się lub dokonać zakupu bez rejestracji klikając na przycisk z napisem „Potwierdź zakup”.

5.5. W przypadku Użytkownika niezalogowanego należy wpisać do formularza dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, nr telefonu, adres e-mail).

5.6. Przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia należy zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy).

5.7. Zakończeniem procesu zamówienia jest naciśnięcie przycisku „Potwierdzam” zamówienie z obowiązkiem zapłaty. W zależności od wybranej formy płatności, Klient może zostać przekierowany do strony, na której dokonuje się płatności.

 

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Potwierdza w ten sposób zawarcie Umowy Sprzedaży i przyjmuje Zamówienie do realizacji.

 

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§ 6 KOSZT, SPOSOBY, TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

2. Dostawa Produktu do Klienta za pośrednictwem dostawcy jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe i kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Wysokość ta odpowiada wysokości opłat za dostawę pobieranych od Sprzedającego przez dostawcę (InPost Sp. z o.o., DHL Parcel Polska Sp. z o.o. bądź DPD Polska Sp. z o.o.).

 

4. Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

5. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • Odbiór w wybranym paczkomacie InPost.

 • Przesyłka kurierska.

 • Odbiór osobisty w siedzibie firmy (adresy podany w §1) w Dni Robocze po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

 

6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 2-4 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.

 

7. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi bądź spakowanie towaru i zaniesienie do paczkomatu nadawczego (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.

 

8. Proces przygotowania towaru do wysyłki rozpoczyna się:

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

- w przypadku wyboru płatności za pobraniem rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży.

Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 2 dni robocze.

 

9. Maksymalny czas dostawy, od momentu przekazania przez Sprzedającego towaru dostawcy wynosi:

- w przypadku paczkomatów InPost - 1-3 dni robocze;

- w przypadku DPD Polska Sp. z o.o. i DHL Parcel Polska -Sp. z o.o. 1-3 dni robocze.

 

10. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

 

11. Dostawą zakupionych od Sprzedającego towarów zajmuje się, w zależności od wyboru Kupującego, spółka DPD Polska Sp. z o.o. (wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028368, posiadająca NIP 5260204110), DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000631916, posiadająca NIP9512417713) albo spółka InPost Sp. z o.o. (wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, posiadająca NIP 6793108059).

 

§ 7 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT.

 

2. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w

  mBanku SA - nr rachunku: 02 1140 2004 0000 3002 3998 3080.

 • szybkim przelewem (e-przelewem) lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych www.dotpay.pl i www.poland.payu.com. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej www.dotpay.pl i www.poland.payu.com. (Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków; PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań).

 • gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 • lub gotówką przy odbiorze osobistym.

3. Termin płatności:

3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

3.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

4. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza w § 13..

 

5. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną na adres toudi@latawce.net (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na adres:

KAJTAMARAN PIOTR SYKUT

ul. Jana Sokołowskiego 12

60-682 Poznań

 

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

7. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedającemu na adres:

KAJTAMARAN PIOTR SYKUT

ul. Jana Sokołowskiego 12

60-682 Poznań

lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.


8. Sprzedawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

12. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Aktualny tekst tej ustawy dostępny jest m. in. pod tym linkiem. Jeśli chodzi o umowy zawierane ze Sprzedawcą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

13. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

 

§ 9 REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

2. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 

3. Zgłoszenie reklamacji związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w formie dowolnej, np:

 • pisemnie na adres: Kajtamaran Piotr Sykut, ul. Jana Sokołowskiego 12, 60-682 Poznań;

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: toudi@latwace.net;

 • telefonicznie pod numerem 501 849 308.

 

4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

 

6. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:

KAJTAMARAN PIOTR SYKUT

ul. Jana Sokołowskiego 12

60-682 Poznań

 

7. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

 

8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

 

9. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

 

10. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

§ 11 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 w/w rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez administratora sklepu internetowego tj.: Piotra Sykuta prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KAJTAMARAN PIOTR SYKUT z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Sokołowskiego 12, z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: toudi@latawce.net lub pod numerem telefonu: 501 849 308, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Jana Sokołowskiego 12, 60–682 Poznań.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO cytowanego na wstępie rozporządzenia,

  b) w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych (newsletterów) w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług: drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w inny sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

  c) do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  d) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy tj.: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

  e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT

  b) podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe

  c) przewoźnicy/ spedytorzy/ brokerzy kurierscy

  d) podmioty obsługujące płatności elektroniczne kartą płatniczą, podmioty kredytujące, leasingujące

  e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 4. Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży - przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,

  b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną - przez okres świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,

  c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę treści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu:

  a) Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

  b) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody elektronicznie (email: toudi@latawce.net) lub w formie pisemnej na adres (ul. Jana Sokołowskiego 12, 60-682 Poznań).

 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

  a) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

  b) Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

2. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

 

3. Zmiana Regulaminu:

- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

- W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

- W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 13  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

KAJTAMARAN PIOTR SYKUT
ul. Jana Sokołowskiego 12, 60-682 Poznań
latawce.net
toudi@latawce.net

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl